Grosserer L. F. Foghts Fond

Grosserer L. F. Foght, der døde i 1958, drev en betydelig forretning med tæpper og tekstiler. Ifølge Grosserer Foghts testamente skulle forretningen såvel som provenuet fra salget af en betydelig kunstsamling tilfalde en fond, der blev oprettet i 1960. Forretningen er efterfølgende solgt, og provenuet tilgået fonden.

Fonden støtter navnlig:

Størrelsen af fondens legater varierer betydeligt - fra nogle få tusinde kroner til flere hundrede tusinde kroner. Størstedelen af legaterne er på 10-40.000 kr. Der uddeles 100-200 legater årligt.

Legatansøgninger, deres behandling og udbetaling af legater

Der benyttes ikke skemaer til ansøgninger, der skal fremsendes i ét eksemplar, og som - i det omfang det er relevant - skal indeholde oplysning om:

Det kan ikke påregnes, at fonden tager initiativ til at bede ansøgere om supplerende oplysninger eller fotodokumentation, eller at fonden imødekommer ansøgninger, der ikke er fyldestgørende oplyst.

Efter modtagelse af et passende antal ansøgninger bliver disse forelagt for medlemmer af fondens bestyrelse, som derefter træffer beslutning om, hvilke ansøgninger, der imødekommes, og hvilke der ikke er mulighed for at imødekomme. Når ansøgninger er imødekommet, orienterer administrator straks ansøger derom, og legatet udbetales straks eller når administrator har modtaget fyldestgørende oplysninger om opfyldelse af eventuelle forudsætninger for legattilsagnet.

Fra fonden modtager en ansøgning til den er færdigbehandlet går normalt omkring tre måneder.

Dokumentationsmateriale vil blive returneret, hvis fonden har modtaget frankeret kuvert til returneringen.

Beskatning

Baggrunden for, at ansøgninger skal indeholde oplysning om CPR nr., CVR nr. eller SE nr. er, at oplysning herom skal indgå i indberetning til SKAT om fondens legater. Dette gælder også legater indtil maksimum kr. 10.000 ydet til personer til sociale og sygdomsbekæmpende formål, selvom sådanne legater som følge af godkendelse af fonden i henhold til ligningslovens § 7 nr. 22 er fritaget for beskatning, og legater til studierejser selvom disse - afhængigt af rejsemål og varighed - kan være skattefrie. Legatmodtagere må selv sørge for korrekt skattemæssig behandling af deres legater.

Bestyrelse

Advokat Troels Helmer Nielsen (formand)
Projektleder, udstillingskurator Annesofie Becker
Direktør Jan Møller
Seniorudenrigskorrespondent Herbert Pundik
Overlæge Finn Zierau

Administration

Advokat Troels Helmer Nielsen
Hjortevangen 7
2920 Charlottenlund


2011-07-19